Zoek
Sluit dit zoekvak.

NederCommunicatie – Algemene voorwaarden

1. De training- of onderwijsovereenkomst dient voor aanvang van de training of het onderwijstraject ondertekend retour te zijn ontvangen door Nedercommunicatie. Bij ‘lastminute- trainingen kan de ondertekende trainingsovereenkomst tijdens de eerste bijeenkomst aan de docent van Nedercommunicatie overhandigd worden. De taaltraining is hiermee definitief.

2. Indien uw trainingsovereenkomst niet tijdig getekend retour is ontvangen, kan Nedercommunicatie uw taaltraining annuleren.

3. De betaling dient voor aanvang van de training doch uiterlijk 14 dagen na factuurdatum in bezit van Nedercommunicatie te zijn.

4. Bij niet tijdige betaling blijft de getekende trainingsovereenkomst van kracht. Nedercommunicatie heeft echter het recht de trainingsdata te annuleren en in onderling overleg nieuwe trainingsdata vast te stellen. Indien door uw toedoen de nieuwe trainingsdata niet binnen een redelijke termijn vastgesteld kunnen worden, dan zal het contract komen te vervallen. U bent in dit geval 80% van het totale trainingsbedrag verschuldigd.

5. Bij niet-tijdige betaling komen rente ad 1% per maand en buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van rechtswege en zonder ingebrekestelling voor rekening van de opdrachtgever.

6. Eventuele extra door u gemaakte kosten tijdens uw taaltraining (b.v. kosten van extra studiemateriaal e.d.) zullen na afloop van de taaltraining per afzonderlijke factuur in rekening worden gebracht.

7. U kunt uw gereserveerde taaltraining tot 4 weken voor aanvang van de training verplaatsen. Daarna is dit niet meer mogelijk. In geval overmacht(?) wordt in overleg naar een oplossing gezocht.

8. Bij annulering van de taaltraining tot 4 weken voor aanvang van de training, wordt 60% van het totale trainingsbedrag in rekening gebracht. Daarna wordt 80% in rekening gebracht.

9. Bij overmacht, ziekte en vakantie kunnen de trainingsdata in overleg gewijzigd worden. Afwezigheid dient 24 uur voor aanvang van de trainingssessie telefonisch of per mail gemeld te worden, anders wordt het trainingsbedrag doorberekend. Het verzuim van trainingssessies dient te allen tijde vermeden te worden.

10. NederCommunicatie is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook. Uitgezonderd indien deze door NederCommunicatie opzettelijk berokkend is.

11. NederCommunicatie is niet aansprakelijk indien de doelstellingen in de trainingsovereenkomst niet worden bereikt.

12. NederCommunicatie behoudt de rechten op het door NederCommunicatie ontwikkelde studiemateriaal. Slechts met schriftelijke toestemming van NederCommunicatie mag de deelnemer het studiemateriaal ten behoeve van derden gebruiken.

13. Op dit contract is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.